Chuyến đến nội dung chính

Tôi có phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra khi tôi chia sẻ bản ghi của mình không?