Chuyến đến nội dung chính

Tôi sử dụng các bản beat mà tôi đã ghi lại bằng cách nào? Bản ghi của tôi có miễn phí bản quyền không?