Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chia sẻ nhạc của mình với bạn bè không?