Chuyến đến nội dung chính

Tôi không muốn xem quảng cáo. Tôi tắt chúng bằng cách nào?